Leerpunten:

Vanuit je talent werken en de mogelijkheid om van je fouten te leren staat bij KrachtVaardig voorop. Ook voor ons geldt dat we willen leren. Dat doen we de hele dag door. We leren van onze werkkrachten, de collega’s van Vilente, de bewoners, de mensen van de gemeente, de scholen. Omdat we met zo veel partijen te maken hebben, zijn we open in wat we kunnen en waar we nog in kunnen verbeteren. Daarom staan we zeker open voor leerpunten die we aan kunnen pakken. Heb je iets waar je tegen aan loopt? Meldt het ons, je kunt dit doen, liefst persoonlijk, maar het kan natuurlijk ook via de telefoon, mail of brief. We nemen dan zo snel mogelijk contact op en gaan met je in gesprek.

organisatie-zorgportaal-nl

Klachten:

Wij zijn aangesloten bij klachtenportaal ZORG. Ons klachtenreglement is van toepassing op cliënten, ouders, verzorgers, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden.

Het klachten reglement 2022 kunt u hier vinden

Wat is een klacht?
Een klacht is een schriftelijke melding (per brief, het formulier of e-mail) door een belanghebbende over de ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van KrachtVaardig.

Als een belanghebbende ontevreden is of zich benadeeld voelt, dan gaan wij ervan uit dat dit in eerste instantie besproken wordt met degene die, naar zijn/haar mening, de ontevredenheid veroorzaakt. Lukt het niet om in het gesprek tot een bevredigende oplossing te komen, dan kan de belanghebbende, in eerste instantie terecht bij een ander persoon (b.v. de directie) met het verzoek om te bemiddelen. Leidt dit onvoldoende tot een oplossing dan kan de belanghebbende een officiele klacht indienen bij een onafhankelijke klachten commisie. KrachtVaardig is (onder de naam Cosseco) aangesloten bij Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg, Klachtenprotaal Zorg is een onafhankelijke orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een Zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Klacht indienen,

Bij het indienen van een klacht heeft de klager een naam, lidmaatschapsnummer en website nodig van Klachtenportaal Zorg.

Naam: KrachtVaardig- Cosseco
Lidmaatschapsnummer: ID 14202

Een klacht kan bij Klachtenportaal Zorg worden ingediend via:
– De site http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier.
– Contact via de mail: info@klachtenportaalzorg.nl
– Schriftelijk, door de klacht te sturen aan: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD, Enkhuizen.

Procedure via Klachtenportaal Zorg
– Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart.
– Na ontvangst wordt de klacht beoordeeld door ‘Klachtenportaal Zorg’.
– De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
– De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
– Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager.
– Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie.
– Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
– Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
– De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
– Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
– Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg (zie bijlage).
– De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
– Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
– De klacht is afgehandeld.